شیوه ی یادگیری شما (گامی برای موفقیت در کنکور )

شیوه ی یادگیری راهی است که شما از آن طریق یاد می گیرید. شیوه ی یادگیری ترجیحی شما، بهترین راهی است که شما از آن طریق یاد می گیرید. ۳ شیوه ی یادگیری که اغلب در دانش آموزان شناخته می شوند عبارت است از :
شیوه یادگیری شنیداری
شیوه ی یادگیری بصری ( دیداری )
شیوه ی یادگیری لمسی- جنبشی
در مورد هر کدام از این شیوه ها در ادامه، مطالبی را آورده ایم. آنها را بخوانید تا شیوه ی یادگیری ترجیحی خود را بشناسید:
۱- آیا شما یک یادگیرنده از طریق شنیدار هستید ؟
یادگیرندگان شنیداری وقتی که اطلاعات به شکل زبان شنیداری ارائه می شود، بهترین یادگیری را دارند. آیا بهترین یادگیری برای شما زمانی اتفاق می افتد که در کلاس هایی شرکت می کنید که بر سخنرانی معلم و بحث کلاسی تأکید دارند؟ آیا با گوش دادن به نوارهای صوتی شما بهتر یاد می گیرید؟ آیا این طور فهمیده اید که اگر چیزی را بلند بخوانید یا بر زبان آورید، بهتر آن را می فهمید؟ اگر چنین است، احتمال زیاد شما یک یادگیرنده ی شنیداری هستید.
۲- آیا شما یک یادگیرنده ی بصری ( دیداری ) هستید ؟
یادگیرندگان دیداری وقتی بهترین یادگیری را دارند که اطلاعات به صورت زبان نوشتاری یا دیگر فرم های دیداری مثل تصاویر و نمودارها ارائه شوند. آیا شما بهترین عملکردتان در کلاس هایی است که معلم روی تخته زیاد می نویسد، برگه های پرینت شده ارائه می دهد و از ویدئو پروژکتور بالای سرتان بسیار استفاده می کند؟ آیا سعی نمی کنید اطلاعات را با ایجاد تصاویری در ذهن تان به خاطر بسپارید؟ آیا شما یادداشت های با جزئیات کامل از کتاب درسی تان و از کلاس تان برنمی دارید؟ اگر چنین است به احتمال زیاد شما یک یادگیرنده ی دیداری هستید.
۳- آیا شما یک یادگیرنده ی لمسی- جنبشی هستید ؟
یادگیرندگان لمسی-جنبشی در محیط عملی بهترین یادگیری را دارند که بتوانند به صورت عملی چیزی را با دست انجام دهند تا درباره آن یاد بگیرند. آیا وقتی که بتوانید دور یک چیزی راه بروید و به آن دست بزنید بهترین یادگیری را دارید؟ یا در کلاسهایی که یک قسمت آزمایشگاهی دارند بهترین عملکرد را دارید؟ آیا وقتی که یک جسم واقعی را در دست دارید نسبت به آن زمانی که عکسی از آن یا توضیحی شفاهی و یا نوشته شده در اختیارتان باشد، یادگیری بهتری دارید؟ اگر چنین است به احتمال زیاد شما یک یادگیرنده ی لمسی-جنبشی هستید.
شیوه ی یادگیری شما، استعداد شما است. هر وقت که بتوانید از آن استفاده کنید. وقتی که می توانید کلاسی را انتخاب کنید، سعی کنید آن را انتخاب کنید که بیشترین تطابق را با شیوه ی یادگیری تان داشته باشد. وقتی می توانید معلم تان را انتخاب کنید سعی کنید آن معلمی را انتخاب کنید که شیوه ی تدریس او بیشترین تطابق را با شیوه ی یادگیری شما داشته باشد. وقتی که رشته یا شغل آینده تان را انتخاب می کنید، قویاً شیوه ی یادگیری تان را در ذهن داشته باشید.
منبع انگلیسی مقاله : How-to-Study.com