موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۷)

موفقیت در کنکور با روش تست زنی امیر مسعودی قسمت (۷) اگر در تستی توانستید با اطمینان دو گزینه را حذف کنید احتمال پاسخ درست شما ۵۰% است که به ریسکش می ارزد و احتمال خوبی است لذا اولین گزینه…

ادامه مطلب