توصیه امیر مسعودی برای روش صحیح مطالعه ادبیات

توصیه امیر مسعودی برای روش صحیح مطالعه ادبیات اولین درس در کنکور و شروع تست زدن یک داوطلب کنکور با درس ادبیات و زبان فارسی در همه ی رشته ها آغاز میشود. درسی که با توجه به زبان و فرهنگ…

ادامه مطلب