چرا اینقدر کندی؟ از امیر مسعودی

چرا اینقدر کندی؟ از امیر مسعودی فکر می کنی چرا اینقدر کندی؟؟ چرا وقتی می خوای یک ساعت درس بخونی اگه حواست به ساعت نباشه بعد از نیم ساعت به خودت میای می بینی هنوز دو صفحه هم نخوندی؟؟ من…

ادامه مطلب